Turistik tesis belgesi nasıl alınır

Turistik tesis belgesi nasıl alınır

Otel Pansiyon Kamping Lokanta Kafeterya Turizm Belgesi Turizm işletme belgesi alma işlemleri
Bakanlığa belgelerin aslı veya aslını vermeye yetkili mercii veya noterce onaylanmış örnekleri verilir. İlgili belediyesince onaylanması durumunda; onaylayan kişinin adı, görev unvanı ve imzasının bulunması gerekmektedir.

Turistik tesis belgesi

– Tapu, işyeri açma ve çalışma ruhsatı, yapı kullanma izin belgesi, rapor vb. belgelerde yer alan tesisin adı, adresi, ada-pafta-parsel numarası gibi bilgilerin birbirleriyle uyumlu olması gerekir.

Turizm belgesi alma şartları Turizm Tesislerinin Belgelendirilmesine ve Niteliklerine İlişkin Yönetmeliğin Uygulanmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2005/1)

Ankara Kurumsal Danışmanlık 20 yılı aşkın süredir ülke genelinde diğer sektörlerle ve kurumlarla alakalı izin belgeleri alımında olduğu gibi uzman personelleri ile turizm yatırım belgesi ve turizm belgesi proje hazırlama ve işlemlerinizin ilgili kurumlarda takibi danışmanlık hizmeti vermektedir.

Turizm Yatırım Belgesi

Turizm Yatırım Belgesi

Turizm sektörü yatırımları Hazine Müsteşarlığından yatırım teşvik belgesi alabilmeleri için Turizm Bakanlığından Turizm Yatırım Belgeleri almaları gerekir Turizm yatırım belgesi projenin Turizm Bakanlığı yönetmeliklerine uygun olarak planlandığının belirler

Ankara Kurumsal Danışmanlık olarak 20 yılı aşkın süredir Ankara, İstanbul ve İzmir ofislerimiz ile Turizm yatırım belgesi ve Turizm işletme belgesi gibi işlemlerinize proje, dosya hazırlama ve işlemlerin ilgili kurumlarda takibi danışmanlık hizmetleri vermekteyiz

Turizm yatırım belgesi nasıl alınır

Turizm yatırımı belgesi taleplerinin değerlendirilmesi
Madde 9 — Turizm yatırımı belgesi taleplerinde;
a) Yönetmelikte ve bu Tebliğde istenilen belgeler ile yapılan başvuruları incelenerek uygun bulunan tesisler için inceleme raporu düzenlenir. Bu raporda;
1 – Tesisin adı,
2 – Tesisin pafta, ada, parsel numarasının da belirtildiği açık adresi,
3 – Türü ve varsa sınıfı,
4 – Ayrıntılı kapasitesi,
5 – Belge sahibinin adı veya unvanı, tebligat adresi, telefon numarası,
6 – Mal sahibinin adı veya ünvanı,
7 – İnşaata başlama tarihi,
8 – İşletmeye açılma tarihi,
9 – Yatırımın Yönetmelik hükümlerine uygunluğu,
10 – İhtiyaç duyulması halinde diğer hususlar,
belirtilir.
(Mülga son paragraf:R.G. 06/04/2006-26131)
b) Yapılan inceleme sonucunda;
1 – Belgelendirilmeleri uygun görülen tesislere Makam Oluru veya Değerlendirme Kurulu Kararı ile belge düzenlenir.
2 – Belgelendirilmeleri uygun görülmeyen tesislerin durumları ise gerekçeli yazı ile başvuru sahibine tebliğ edilerek başvuru evrakı iade edilir.

Turizm yatırım belgesi, Turizm yatırımları, Turizm yatırım belgesi nedir, Turizm yatırım belgesi nasıl alınır, Turizm yatırım belgesi talebi, Turizm yatırım teşvikleri, Turizm yatırım teşvik kredileri,